Debt to equity ratio berekenen

9 juli 2020

Debt to equity ratio berekenen

Het debt to equity ratio van een onderneming toont de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan. Het wordt berekend om de solvabiliteit van een onderneming te meten en om te analyseren hoe het kapitaal in een onderneming verdeeld is. Het is bijgevolg een goede maatstaf om na te gaan hoe groot de financiële hefboom van een bedrijf is.


Waarom is het berekenen van het debt to equity ratio belangrijk?

Het debt to equity ratio van een onderneming wordt nauwgezet opgevolgd door crediteuren en investeerders, omdat het concreet aantoont in welke mate het bedrijf zelf instaat voor de financieringen van alle activa. Leningverstrekkers, zoals banken zijn dan ook uitermate gevoelig aan dit ratio omdat het een indicatie is of een lening al dan niet haalbaar is en terugbetaald kan worden.

Het wordt beschouwd als een belangrijke maatstaf omdat het de financiële stabiliteit van een onderneming aangeeft en in welke mate er vermogen is om te groeien en extra kapitaal aan te trekken.

Om verder te verduidelijken wat het ratio inhoudt bespreken we eerst wat ‘Debt’ en ‘Equity’ inhouden.


Wat valt onder debt (of schuld)?

De schuld of debt van een bedrijf is het bedrag dat verschuldigd is om te voldoen aan leningen van een bank of een particuliere geldverstrekker. De kredietverstrekker gaat akkoord om een lening aan te gaan en de kredietnemer gaat akkoord om dit bedrag en de bijkomende rente terug te betalen. Een bedrijf verwerft deze schulden om voldoende middelen te bekomen die nodig zijn om het bedrijf efficiënt te laten lopen.


Wat valt onder equity (of eigen vermogen)?

Simpel gezegd gaat het om alle eigendommen van een bedrijf. Dit kan gaan van een wagen tot machines of onroerend goed. Dit wordt wel pas in acht genomen als eigen vermogen wanneer de schulden op dat goed ingelost zijn en het dus volledig eigendom zijn van het bedrijf.


Hoe wordt het berekend?

De meest gangbare manier om het debt to equity ratio te berekenen is door het totaal aantal schulden te delen door het totale eigen vermogen.

 1. Het totaal aantal schulden wordt berekend door de langlopende schulden op te tellen bij de kortlopende schulden en de rekening courant.

 2. Het totale eigen vermogen is gelijk aan het totaal aan activa, afgetrokken door alle passiva van een bedrijf.


Voorbeeld berekening

Stel, een bedrijf heeft momenteel een schuld van 50.000 euro en een eigen vermogen van 100.000 euro. Dat wil zeggen dat het debt to equity ratio 0,5 bedraagt. Concreet duidt dit aan dat het bedrijf voor iedere euro aan eigen vermogen 50 cent aan schuld heeft.


Goede vs slechte debt to equity ratio’s

Het is belangrijk om op te merken dat een debt to equity ratio sterk kan verschillen per sector. Sommige bedrijven hebben nu eenmaal meer vreemd vermogen nodig om te kunnen schalen dan andere. Een bedrijf dat bijvoorbeeld actief is in de retailsector zal meer schuld dragen dan een bedrijf dat al zijn producten en diensten online aflevert. Het bedrijf in de retailsector moet rekening houden met opslagplaatsen, magazijnen om producten te verwerken, winkelruimtes enzovoort. Deze extra ‘schulden’ zullen dus een invloed hebben op de verhouding tussen schuld en eigen vermogen.

Een goed of slecht ratio is dus volledig relatief. Het is eerder aan te raden om het debt to equity ratio te vergelijken per sector. Toch worden algemeen volgende normen gehanteerd om na te gaan of een debt to equity hoog of laag ligt:

 • Ligt het ratio lager dan 0,25, dan spreken we van een laag debt to equity ratio

 • Tussen 0,25 en 0,5 kunnen we uitgaan van een optimaal ratio

 • Hoger dan 0,50 gaat het om een (te) hoog ratio


Wat doen bij een te hoog debt-equity ratio?

 • Bedrijfskosten verlagen
  Een algemene besparing op bedrijfskosten kan voor een verlaging zorgen van het ratio. Denk hier aan processen die geoptimaliseerd kunnen worden, onderhandelingen met leveranciers, goedkopere grondstoffen...

 • Meer winst genereren
  Door meer winst te genereren komen er meer middelen ter beschikking die enerzijds kunnen dienen om bestaande schulden af te lossen, of anderzijds te investeren zodat het eigen vermogen omhoog gaat.

 • Leningen omzetten in aandelen
  Bepaalde leningen kunnen in sommige gevallen omgezet worden in aandelen. Kredietverstrekkers krijgen dan aandelen in het bedrijf en de schuld valt weg.

 • Aandelen verkopen
  Door aandelen te verkopen zal het eigen vermogen van het bedrijf toenemen. Met deze inkomsten kunnen dan eventueel ook schulden afbetaald worden.


Als ondernemer heb je nood aan een duidelijk beeld van jouw cijfers en situatie. Dit is echter niet altijd vanzelfsprekend, want dergelijk inzicht vergt veel tijd en expertise. Daarom kan je beroep doen op onze oplossingen om je hierin bij te staan. Een virtuele CFO, of finance controller for a day begeleidt jou om je bedrijf beter te beheren.

Wil je graag nog wat meer uitleg, heb je hulp nodig bij een berekening van jouw debt to equity ratio of raak je gewoon gefrustreerd van al die cijfers? Wens je een virtueel finance-team om je te ondersteunen? Een succesvolle samenwerking begint met een goed gesprek. Ontdek het dienstenpakket van A2Z en leg nu jouw gratis en vrijblijvend gesprek van 30 minuten vast, rechtstreeks in onze agenda. 


Boek nu jouw vrijblijvend gesprek van 30 minuten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x